(Turkish) SANATORIUM_mavi_para_blue_coin_120x120cm_orhan_cem_çetin_2016