(Turkish) A. Cem Sahin_Bekleyeni Bol Bahçe_2012_180x190 cm_1